Організація літнього оздоровлення дітей

18.Чер.2018
Організація літнього оздоровлення дітей

Літню роботу з дітьми в дошкільномузакладіприйнятоназиватиоздоровчою.Цимвизначаєтьсяїїосновна мета і завдання. Важливовсесторонньовикористатисприятливі для зміцненняздоров’ядітейумовилітнього часу і домогтися того, щобкожнадитиназміцніла і загартувалася. Успіхлітньоїроботивизначається перш за все тим, наскількисвоєчаснопідготувався до неїколективдошкільного закладу. Дужеважливо при підготовці до літаз’ясувати, хтоізвихованцівпроведе все літочичастинуйого разом зісвоїми батьками і не буде тимчасововідвідувати дитячий садок.

Літнєоздоровленняпередбачаєвнесеннязмін у режим дня дітей, а саме: максимальнеперебуваннядітей на свіжомуповітрі, відповіднувіковітривалість сну та іншихвидіввідпочинку, достатнюруховуактивність. Усе цезабезпечуєтьсяпід час організа­ціїрізноманітноїдіяльностідітей, дозвілля та розваг, прогулянок та екскурсій у природу. Основним пунктом в режимі дня є виконання комплексу фізкультурно-оздоровчихзаходів: щоденнаранковагімнастика та гімнасткапісля сну, фізкультурнізаняття, екскурсії, туристичні походи, розваги, фізкультурнісвята.

Літо – пора сонячних ванн. Аджеперебуваннядитини на свіжомуповітрі 2,5 – 3 годинизабезпечуєорганізмдобовою нормою вітаміну В. Найкращий час для сонячних ванн з 9 до 11 годиниабо з 16 до 18 години. Але вартодотримуватисяпринципівдозованогоперебування на сонці.

Дітичутливі до різнихзмін. Щобзробитинепомітним для них перехід до нових умов, необхідначіткаорганізаціявсіхрежимнихмоментів, особливаувага до кожноїдитини, турбота про їїхорошесамопочуття, бадьорийнастрій. При виконанні режиму необхіднодотримуватисьпостійностіосновнихйогомоментів – годин харчування, сну, ігор, занять. Цеведе до виробленнядинамічного стереотипу.
Вліткупродовжується систематична планомірна робота з усіхрозділівпрограми, на свіжомуповітріорганізовуютьсявсівидидитячоїдіяльності. Кожному з них відведеномісце і час в режимі дня. Особливого значеннянадаєтьсягрі, як основній  форміорганізаціївсьогожиттядітей. Протягомлітнього дня дітипотребують того, щобїхоб’єднували для колективнихзанять ,інакше вони втомлюються і збуджуються. Тому заняття з дітьмипроводятьсящоденно (по 1 в кожнійвіковійгрупі). Тривалістьїх і час проведенняпередбачені режимом дня. Крім занять з колективомдітей, проводятьсязаняття з невеликими групамидітей( індивідуальні). Повторення і закріпленнязнань, отриманихдітьмипротягомнавчального року, проводиться в повсякденномужитті, в різноманітнихіграх.

Окремівидироботи з дітьмитакіяк ,наприклад, праця і спостереження в природі, ознайомлення з оточуючим в літніхумовахстаютьзначнорізноманітнішими. Необхідновикористовуватисприятливіпогодніумовиліта для цікавихекскурсій і прогулянок, щобпоказатидітям те, що вони не можутьпобачити в іншісезони – сільськогосподарськупрацюдорослих і ін. Свіжеповітря, зелень парків, лісів і полів – все цедопоможевиховати у дітейлюбов і бережневідношення до природи, інтерес до природнихявищ. Літонадаєвеликіможливості для формуванняреалістичнихуявлень у дітей про природу, для виховання у них допитливості, умінняспостерігати, логічномислити.
Влітку у дітейпідвищується потреба в питті. Для пиття повинна бути завждиприготованасвіжакип’ячена вода. На прогулянкупомічникивихователявиносять чайник і чашки з водою за потребою. Не можнакористуватисяоднією чашкою, лишзлегка сполоснувши їїводою.

Післякожноїдитини чашку потрібномитивідповідно до встановленихгігієнічних норм.

Для прийомуїжудітиповиннісідати за стіл в спокійномустані, тодіїжакраще буде засвоюватисяорганізмом. Перед обідомпотрібнодатидітямможливістьвідпочити в затінку і не допускатишумнихігор і занять, особливо на сонці.

Великезначення для зміцненняздоров’я, нервовоїсистемидітеймає сон. Після сну дітипочувають себе бадьорими, активними. В спекотніднідітейслідвкриватипростирадлом, в прохолоднідні – поверх простирадланакинутибайковуковдру.

Значний час протягом дня відводиться на гігієнічний догляд за дітьми і роботу, пов’язану з вихованням у них гігієнічнихнавичок. Ретельний догляд за дітьми – основнаумоваохорониїхвідзахворювань. Перш за все потрібнослідкувати за чистотою рук. Дітейпотрібнопривчитимити руки післязабруднення і післякористування туалетом. Миттяніг в дошкільномузакладі проводиться влітку перед обідом. Маленьким дітяммиють ноги дорослі, а дітисередньої і старшоїгрупипривчаютьсяробитицесамостійно.

Влітку особливо потрібнослідкувати за тим, щобдітидотримувалисьчистоти і порядку в приміщенні і на майданчику, при користуванніпосібниками та іграшками. Післяігор і занять дітиполиваютьмайданчик з лійок і підмітаютьйого.

Фізичневиховання – одне з основнихзавданьдитячого садка. Літнійперіод справедливо розглядається як найбільшважливий для зміцненняздоров’я і фізичногорозвиткудітей. В літніднідіти особливо рухливі і життєрадісні. Весь день вони проводять на повітрі. Краса природи, тепло, чисте, свіжеповітря, наповнене ароматом рослин, збагаченавітамінамиїжа – все цездійснюєкориснийвплив на дитячий організм. Рухи на просторі в зручномуодязіпідвищуютьруховуактивність, щодужеважливо для фізичногорозвиткудітей.
Літнійперіод, особливо сприятливий для початку загартуваннядитячогоорганізму, як у повсякденномужитті, так і спеціальноорганізованого (повітряні, сонячніванни, водніпроцедури, дозованийбіг, ходіннябосоніжтощо), впровадженняновихлікувально-профілактичнихзаходів. У всіхгрупахвліткупроводятьсяповітряніванни, сонячніванни і загартування водою. Повітряніванни особливо ефективніякщо вони проводяться в русі. Щобдіти не втомилисявправивеликоїрухливостіповиннічергуватисьізспокійними.
Сонячніваннипроводятьсятількипіднаглядомлікаря. Голова дитини повинна бути закритахустинкоюабо панамою. Але слід не забувати, щовліткузбільшуєтьсяризик: перегрівання, сонячнихопіків, зниженняапетиту в спекотнідні, небезпекашлунково-кишковихзахворювань, травм.
Завданнядитячого садка – в повніймірівикористовувати, сприятливі для зміцненняздоров’я і фізичногорозвиткудітейумови і застерегтивихованціввідможливихнебезпек. Цізавданняуспішновирішуютьсяспільнимизусиллямипедагогічного, медичного і обслуговуючого персоналу дитячого садка.

error: Контент захищено від копіювання!